مسئولیت ما در قبال تحصیل و آموزش

سلامتی و رفاه تنها فقدان بیماری نیست؛ بلکه ترکیبی از عوامل فیزیکی، روانی و اجتماعی است که نگرش کلی فرد به زندگی و تلقی او از رفاه و سلامتی را می­سازد.تیم لاتیدان برای افزایش سلامت عمومی، تأمین منابع ضروری و ارتقای توانمندی اقتصادی در جهت بهبود سلامت و رفاه جوامع فقیر با مؤسسات خیریه و مراکز درمانی همکاری پیوسته و تنگاتنگ دارد. چراکه ما معتقدیم همه سزاوار امید و شادی هستند و تلاش میکنیم با کمک مالی و فنی باری از دوش هم نوعان خود برداریم و تا کنون با همکاری و حمایت متخصصان سلامت افتخار فعالیت در این زمینه ها را داشته ایم:
  • ساخت مراکز درمانی (درمانگاه و خانه بهداشت)
  • پشتيبانی مالی و فنی از پروژه های توسعه و تجهيز مراکز درمانی
  • پشتيبانی مالی برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان در مناطق محروم
  • پشتيبانی مالی پروژه های اطلاع رسانی و آگاه سازی افراد در حوزه بهداشت و درمان
  • پشتیبانی مالی از پروژه‌های بهبود کیفیت تغذیه در مناطق محروم شهری و روستایی
  • پشتيبانی مالی از جامعه معلولين کشور

Latidan office