عمارت گلار؛ تجلی یک رویا

این عمارت در زمینی به مساحت 2200 مترمربع در روستای گلار استان فارس ساخته شد تا در سایه خاطرات روزهای قدیم و گرمای حضور پدر و مادر بزرگ، روح دنیای مدرن نیز در ظاهر آن جلوه کند و پیوند نسل جوان با ریشه های خانوادگی و اصالت زادگاه بنیادین حفظ شود این فضا چشم انداز […]