آپارتمان آقای رحمانی

موقعیت

مساحت/ طبقات

نوع پروژه

کارفرما

توضیحات

این ساختمان در بلوار اصلی قسمت اصلی شهر قرار دارد که هر ساختمان در آن شخصیت خود را دارد و به عنوان یک نشانه عمل می کند، علاوه بر توجه به تمایل کارفرما، سعی شده به خط ساخت و ساز شهر آسیبی وارد نشود.

سایر پروژه ها